Alge­­mene voorwaarden­­ 
Algemene Voorwaarden voor cliënten van Studio Zyn
16-09-2021
De Algemene Voorwaarden van Studio Zyn hebben betrekking op alle diensten en alle andere vergelijkbare activiteiten georganiseerd door studio zyn – versie geldig vanaf 16 sept 2021
In deze voorwaarden gelden de volgende definities;
 1. Studio Zyn – José Dorresteijn – KvK 71829202  gevestigd aan de Medenseinsestraat 24 Echteld, Nederland
 2. De deelnemer (Deelnemers):iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich bij studio Zyn aanmeldt voor activiteiten of deze boekt.
Iedere deelnemer aan onze activiteiten is verplicht voorafgaande aan deelname akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Je gaat akkoord met onze Algemene Voorwaarden door een (online) betaling te doen voor een van onze activiteiten of producten.
Artikel 1 Algemeen & de Overeenkomst
1.1) De boeking van, betaling voor en/of deelname aan één van de diensten zoals vermeld op de site of andere activiteiten aangeboden door studio zyn (via de website, danwel per mail, telefoon of anderzijds), betekent dat u als boeker/deelnemer akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.
1.2) Deelname aan de cursussen, coaching, workshops, retraites of iedere andere activiteit georganiseerd door studio Zyn, geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
1.3) Elke deelnemer is verplicht lichamelijke klachten voor aanvang van deelname te melden. Deelneming aan de activiteiten is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel altijd contact op met uw (behandelend) (huis) arts en/of fysiotherapeut of verloskundige. Ook bij operaties in het verleden, chronische klachten of twijfel altijd eerst een arts/specialist raadplegen.
Artikel 2 Boeking, Betaling & Annulering
2.1) Voor de zwangerschapscursus en overige events geldt dat, in verband met de maximale groepsgrootte, de deelnemer zich voorafgaand aan de activiteit inschrijft via de site of per mail.
2.2) De deelnemer dient het verschuldigde tarief (zoals op de website www.studiozyn.nl is aangegeven bij de betreffende dienst) voor aanvang van de activiteit in één keer op de rekening te voldoen. Indien dit niet mogelijk is, en alleen in overleg met studio zyn, dient de betaling 24 uur vóór de geplande activiteit en uiterlijk binnen 3 dagen na de gevolgde activiteit te worden voldaan middels bankoverschrijving naar NL27BUNQ2206664704 tnv StudioZyn ovv je gekochte dienst.
2.3) Bij niet of niet-tijdige betaling heeft studio Zyn het recht om op de deelnemer of klant de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.
2.4) Restitutie van het tarief van een studio Zyn Cadeaubon is niet mogelijk en deze is niet in te wisselen voor geld.
2.5) Annulering van een kraambehandeling, reikisessie, sluitingsritueel, zwangerschapscursus is tot 48 uur vóór aanvang van de afspraak of cursus kosteloos en kan gedaan worden per mail bij studio Zyn. Meldt de deelnemer zich niet af of deelnemer meldt zich binnen deze termijn af, dan brengen we het gehele tarief in rekening.
Let op; indien een cursus niet volledig gevolgd kan worden is dit de verantwoordelijkheid van de klant. Er kan geen restitutie plaatsvinden.
2.6) Annulering van een coachgesprek kan uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de afspraak worden geannuleerd. In alle andere gevallen breng ik het volledige bedrag in rekening.
2.7) Annulering van een Zwangerschapsceremonie kan tot 72uur voor aanvang kosteloos. Indien de annulering tot 24uur voor de aanvang plaatvind breng ik 25% in rekening. Indien de afmelding binnen de 24uur valt breng ik het gehele tarief in rekening.
2.8) Annulering van de ruimte huur van Studio Zyngelden de volgende voorwaarden:
Bij annulering 28-14 dagen van tevoren is de huurder 50% van de huursom verschuldigd. Het overige zal eventueel worden gecrediteerd. •
Bij annulering minder dan 14 dagen van tevoren is de huurder de volledige huursom verschuldigd.
Artikel 3- Uitsluiting
3.1) studio Zyn heeft het recht deelname van de aangemelde deelnemer of klant te weigeren indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
3.2) studio Zyn heeft het recht de toegang tot de cursus, workshop, retraiteedag ceremonie zonder opgave van reden, aan de deelnemer te weigeren.
Artikel 4 – Wijziging & Annulering door studio Zyn
4.1)  studio Zyn behoudt zich de vrijheid om de Algemene voorwaarden, de prijzen, lestijden, locatie, karakter en data van de lessen, workshops, cursussen en andere activiteiten, ten allen tijde te wijzigen. Deelnemers worden via de website www.studiozyn.nl en waar nodig, via de mail of nieuwsbrief van eventuele wijzigingen op de hoogte gehouden.
4.2) studio Zynheeft het recht zonder opgave van redenen een les, workshop, cursus, of iedere andere activiteit te annuleren. We zullen dit echter altijd zo op tijd mogelijk doen en je zo goed mogelijk informeren over de reden van annulering en de alternatieven. Bij annulering van een activiteit, berichten we je via de mail.
4.3) Tijdens en buiten de schoolvakanties kan studio Zyn een dag, meerdere dagen, week of weken gesloten zijn. Wanneer dit het geval is, wordt dit zo snel als mogelijk aangekondigd op de website en via de mail gecommuniceerd in de nieuwsbrief.
 1. Verplichtingen Studio Zyn
5.1. Studio Zyn zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht nemen en handelen in overeenstemming met de op haar rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor haar eventueel geldende professionele standaard.
5.2. De overeenkomst behelst altijd een inspanningsverplichting van Studio Zyn, geen resultaatsverplichting. Dat betekent dat Studio Zyn zich binnen het kader van de overeenkomst in zal spannen om een beoogd resultaat te behalen, maar dat Studio Zyn nooit enig resultaat garandeert en ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het uitblijven van het beoogde resultaat.
 1. Doorverwijzing
6.1. Het kan voorkomen dat voor of na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat van Studio Zyn deskundigheid wordt gevraagd waarover Studio Zyn niet beschikt. In dergelijke gevallen zal Studio Zyn de opdrachtgever hierop attenderen en, indien nodig en (na overleg) gewenst, doorverwijzen naar een derde.
6.2. Hoewel Studio Zyn zorg betracht bij het doorverwijzen van een opdrachtgever naar een derde, dient opdrachtgever altijd een nieuwe overeenkomst aan te gaan met een derde en is Studio Zyn nooit verantwoordelijk of aansprakelijk voor het handelen van een derde.

 1. Geheimhouding
7.1. Studio Zyn vraagt altijd eerst toestemming aan de opdrachtgever voordat zij vertrouwelijke informatie aan derden verstrekt.
7.2. Studio Zyn is verplicht tot geheimhouding van informatie die valt onder het beroepsgeheim en van informatie die door opdrachtgever schriftelijk als vertrouwelijk wordt aangemerkt.

 1. Auteursrechten en Intellectuele eigendom
8.1. Studio Zyn behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt bij de uitvoering van een overeenkomst, voor zover deze uit de wet voortvloeien. Dat betekent onder meer dat alle ideeën en innovaties ontstaan gedurende de uitvoering van een overeenkomst toebehoren aan Studio Zyn
8.2. Alle methodieken, ideeën en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Studio Zyn gedurende de overeenkomst zijn en blijven eigendom van Studio Zyn. Ook het cursusmateriaal dat eventueel door Studio Zyn in het kader van de overeenkomst aan de opdrachtgever wordt verstrekt is en blijft eigendom van Studio Zyn. Tenzij schriftelijk anders bepaald, is het niet toegestaan door Studio Zyn beschikbare informatie te gebruiken anders dan voor het door Studio Zyn aangegeven eigen gebruik. Studio Zyn verstrekt – impliciet of anderszins – geen licenties voor het gebruik van haar intellectueel eigendom tenzij expliciet schriftelijk overeengekomen.

9. Aansprakelijkheid
9.1. Studio Zyn zal naar beste kunnen uitvoering geven aan de overeenkomst en daarbij de (professionele) zorgvuldigheid in acht nemen die redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Studio Zyn is niet aansprakelijk voor:
 • enige schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door opdrachtgever;
 • indirecte schade (zoals (maar niet beperkt tot) bijvoorbeeld gemiste omzet en/of gevolgschade).
9.2. Eventuele aansprakelijkheid van Studio Zyn voor schade van de opdrachtgever is beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht, althans tot het bedrag dat in de desbetreffende situatie onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Studio Zyn wordt uitgekeerd, tenzij er aan de zijde van Studio Zyn sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Dat betekent dat Studio Zyn, behalve als er sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van haar zijde, nooit meer schade zal vergoeden dan het factuurbedrag dat met de desbetreffende overeenkomst is gemoeid.
9.3. Studio Zyn staat volledig in voor de door haar gegeven informatie, adviezen en diensten, maar is niet aansprakelijk voor de wijze waarop haar informatie, adviezen en diensten door opdrachtgever worden toegepast.

 1. Overmacht
10.1. Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van Studio Zyn zoals staking, personeelsproblemen, vervoersproblemen, weersomstandigheden met inbegrip van wanprestatie door leveranciers en derden.
10.2. In geval van overmacht zal Studio Zyn dat direct aan de opdrachtgever melden. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de overeenkomst schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting de reeds door Studio Zyn redelijkerwijs gemaakte kosten met het oog op de uitvoering van de overeenkomst (waaronder betaling van reeds betrokken derden, zaalhuur, reiskosten en dergelijke) te vergoeden.

 1. Vervaltermijn
14.1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Studio Zyn in ieder geval 1 (één) jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 1. Toepasselijk recht en geschillen
15.1. Op alle overeenkomsten tussen Studio Zyn en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
15.2. Geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden of enige overeenkomst tussen Studio Zyn en een opdrachtgever (en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit) zullen aan de bevoegde rechter in Utrecht worden voorgelegd.

 1. Wijzigingen
Studio Zyn behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar algemene voorwaarden. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende overeenkomst.
KvK nr 71829202 BTWnr 176869347B01

ALGEMENE VOORWAARDEN RETRAITE 2023

Zoals opgesteld op: 10 januari 2022
Deze Algemene Voorwaarden van Studio Zyn m.b.t. de door de studio georganiseerde (dag)Retraites hebben betrekking op de Yoga & Meditatie lessen, Workshops, vervoer en alle andere activiteiten georganiseerd door studio Vandaan tijdens de (dag)retraite.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

 1. Deelnemer: De natuurlijke persoon die deelneemt aan één van de georganiseerde (dag)retraites
 2. Uitvoerder: Studio Zyn (i.e. José Dorresteijn)
 3. Retraite: Het door uitvoerders georganiseerde (dag)retraite en alle Yoga/ Meditatie/voorbereidende lessen, wandelingen en alle andere activiteiten georganiseerd door studio Zyn tijdens de (dag)retraite.
 4. (dag)Retraite-kosten: De prijs van de (dag)retraite, door de Deelnemer aan Uitvoerder te voldoen, welke gepaard gaan met het inschrijven en/of het volgen van een bepaalde (dag)retraite .
 5. Schade: alle claims, schadevergoedingen en kosten die op welke wijze dan ook verband houden met of voortvloeien uit de opdracht.

ARTIKEL 2: DE OVEREENKOMST

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten georganiseerd tijdens de (dag)retraite .
 2. Op het moment dat deelnemer te kennen geeft zich aan te melden voor dede retraite gaat de deelnemer akkoord met deze Algemene voorwaarden en met de betaling van de verschuldigde kosten voor de betreffende (dag)retraite .
 3. Deelname aan de retraite en aan alle activiteiten georganiseerd door Uitvoerder voorafgaand, tijdens, en direct na de (dag)retraite  (zoals het vervoer naar en van de locatie), geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
 4. Deelnemer is verplicht lichamelijke klachten voor aanvang van de (dag)retraite, dan wel de lessen te melden aan de uitvoerder. Deelneming is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw (behandelend) (huis) arts en/of fysiotherapeut en/of verloskundige. Ook bij operaties in het verleden, chronische klachten of twijfel altijd eerst een arts/specialist raadplegen voordat u zich aanmeldt voor de (dag)retraite .

ARTIKEL 3: DEELNAME

 1. Een Deelnemer kan deelnemen aan de (dag)retraite nadat zij zich vooraf bij Uitvoerder daarvoor heeft aangemeld en de (dag)retraite-kosten heeft voldaan. Inschrijving kan per e-mail aan jose@studiozyn.nl
 2. Een plaats in het weekend is pas gegarandeerd voor Deelnemer nadat Uitvoerder de betaling van het inschrijfgeld heeft ontvangen en een e-mail ter bevestiging van deelname heeft uitgestuurd aan Deelnemer.

ARTIKEL 4: BETALING

 1. Na Inschrijving voor een (dag)retraite via de mail, dienen de (dag)retraite-kosten uiterlijk 7 dagen na inschrijving, doch uiterlijk één week voor aanvang van het weekend/retraite, te zijn voldaan op rekening IBAN: NL27 BUNQ 2206 6647 04 TNV StudioZyn o.v.v. ‘Deelname “naam activiteit”, je naam, en de betreffende data.
 2. Bij niet tijdige betaling hebben Uitvoerders het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat Deelnemer echter niet van haar betalingsverplichting.
 3. Uitvoerders bieden een duidelijk overzicht van wat is inbegrepen in de (dag)retraite-kosten. Voorts kan het zijn dat er een toeslag dient te worden betaald voor afwijkende diensten tijdens de (dag)retraite, bijvoorbeeld een bijgeboekte massage, vervoer, etc. Betaling van afwijkende diensten geschiedt bij voorkeur voorafgaand aan het weekend of (dag)retraite op de bovengenoemde rekening. Mocht ter plekke besloten worden tot het afnemen van een afwijkende dienst, dan vindt de betaling contant ter plekke contant, of per digitale overschrijving plaats. Alleen bij uitzondering kan na levering van de afwijkende dienst per bankoverschrijving betaald worden, waarbij het te betalen bedrag binnen 7 dagen op de bovengenoemde rekening dient te zijn gestort: o.v.v. de soort dienst, je naam, en de betreffende datum.

ARTIKEL 5: ANNULERING DOOR DEELNEMER

 1. Annulering van deelname aan het weekend of (dag)retraite kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan jose@studiozyn.nl en is geldig na de bevestiging van annulering van de Uitvoerder. Bij annulering van deelname geldt het volgende:
 2. Tot 60 dagen voor aanvang van het weekend of (dag)retraite kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren en rekent Uitvoerder alleen annuleringskosten van €25,00.
 3. Binnen 60 dagen tot 30 dagen voor aanvang van de (dag)retraite kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 50% van de (dag)retraite-kosten in rekening worden gebracht.
 4. Binnen 30 dagen tot 14 dagen voor aanvang van de (dag)retraite kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 75% van de weekend of (dag)retraite-kosten in rekening worden gebracht.
 5. Indien Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 14 dagen voor aanvang van de (dag)retraite, wordt 100% van de  (dag)retraite-kosten in rekening gebracht.
 6. Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de (dag)retraite, worden de reeds betaalde weekend of (dag)retraite-kosten niet terugbetaald.
 7. Indien de Deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte weekend of dag bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, maar alleen na overleg met Uitvoerder en mits met de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Uitvoerders zijn doorgegeven per mail.
 8. Deelname aan het programma tijdens de (dag)retraite geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te geboden programma. Het afzien van deelname aan het programma geeft de Deelnemer geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van de reeds betaalde (dag)retraitekosten en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
 9. Deelnemers kunnen een reis- en of annuleringsverzekering afsluiten bij een verzekeraar om onvoorziene kosten van annulering te dekken.

ARTIKEL 6: ANNULERING EN WIJZIGING DOOR UITVOERDERS

 1. Uitvoerder behoudt zich het recht om de (dag)retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende aanmeldingen, ziekte van de docent(en) of overmacht (zoals de (nieuwe) uitbraak van een pandemie, of aangescherpte Corona-maatregelen). In geval van het bovenstaande worden de door de Deelnemers reeds betaalde weekend of (dag)retraite-kosten volledig vergoed door Uitvoerder.
 2. Uitvoerder behoudt zich de vrijheid om de Algemene voorwaarden, de (dag)retraite-kosten, de docenten, lestijden, locatie, karakter en data van het weekend of (dag)retraite, lessen, workshops, en coachingssessies ten allen tijde te wijzigen.
 3. Uitvoerder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen, indien zijn daartoe gehinderd worden als gevolg van overmacht (een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt). Een voorbeeld van overmacht zijn weersomstandigheden. Bij slechte weersomstandigheden kan bijvoorbeeld een geplande wandeling geen doorgang vinden. Uitvoerders zullen in dit geval desgewenst een vervangende activiteit aanbieden.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID EN RISICO ACCEPTATIE

 1. Uitvoerder verplicht zich de (dag)retraite naar inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. Uitvoerder is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer op locatie, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de(dag)retraite, inclusief alle activiteiten tijdens het weekend en vervoer naar en van de (dag)retraite. Deelnemer neemt deel aan de(dag)retraite (en alle activiteiten binnen de (dag)retraite) op eigen risico en zal ten aanzien van Uitvoerder geen aanspraak doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek.
 3. Door aan de retraite deel te nemen verklaart Deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met het bovenstaande.

ARTIKEL 8: PRIVACY

 1. De registratie van persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld, en niet doorgegeven aan derde partijen buiten Studio Zyn.

ARTIKEL 9: TOEPASSELIJKHEID EN GESCHILLEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Uitvoerder betreffende deelname aan de (dag)retraite en alle daaruit voortkomende activiteiten: vervoer, lessen, of houden van cursussen, workshops, trainingen, coaching en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin van het woord.
 2. Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Uitvoerder.
 3. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Uitvoerders behoudens hogere voorziening.

Studio Zyn
Jose Dorresteijn
Vestigingsadres: Medensteinsestraat 24, 4054MJ Echteld