Alge­­mene voorwaarden­­ 
Algemene Voorwaarden voor cliënten van Studio Zyn
16-09-2019
 1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Studio Zyn en haar opdrachtgevers.
 • Onder 'Studio Zyn’ wordt begrepen: de werknemers van 'Studio Zyn' en andere personen die aan Studio Zyn zijn verbonden of door Studio Zyn zijn betrokken in de uitvoering van een overeenkomst;
 • Onder ‘opdrachtgever’ wordt begrepen: een ieder die een product of dienst van Studio Zyn afneemt;
 • Onder ‘overeenkomst’ wordt begrepen: alle opdrachten aan Studio Zyn, offertes uitgebracht door Studio Zyn en (koop)overeenkomsten gesloten met Studio Zyn.
1.2. De (standaard)voorwaarden van een opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door Studio Zyn schriftelijk zijn aanvaard en bevestigd. Bij discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en eventuele voorwaarden van andere partijen, prevaleren de algemene voorwaarden van Studio Zyn.
1.3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden dan blijven de overige bepalingen van toepassing.
2. Totstandkoming van de overeenkomst
2.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Studio Zyn van de opdrachtgever een schriftelijke bevestiging ontvangt.
2.2. Met het sluiten van een overeenkomst met Studio Zyn bevestigt de opdrachtgever (indien van toepassing) dat deze de wettelijk vertegenwoordiger van het kind is en dat deze toestemming geeft aan Studio Zyn voor het uitvoeren van de in de desbetreffende overeenkomst bepaalde werkzaamheden.

 1. Offertes
3.1. In beginsel gelden de tarieven zoals vermeld op de website van Studio Zyn
3.2. Bij bepaalde diensten of producten brengt Studio Zyn een offerte uit, die gebaseerd is op informatie verstrekt door de opdrachtgever. Een dergelijke offerte is altijd vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
3.3. Opdrachtgever is pas gebonden aan de offerte wanneer deze door opdrachtgever schriftelijk is bevestigd. Wanneer opdrachtgever in de bevestiging afwijkt van de offerte, dan geldt dit als een nieuw aanbod aan Studio Zyn
3.4. De prijzen in de offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 1. Verplichtingen van opdrachtgever
4.1.Studio Zyn is voor de juiste uitvoering van de overeenkomst afhankelijk van informatie van opdrachtgever. Opdrachtgever heeft de verplichting om alle (enigszins) relevante informatie (desgevraagd en/of uit eigen beweging) voorafgaande of gedurende de uitvoering van de overeenkomst aan Studio Zyn te verstrekken, zodat Studio Zyn haar offertes en dienstverlening hierop kan inrichten. La Louz heeft het recht haar verplichting onder een overeenkomst op te schorten zolang zij naar haar oordeel onvoldoende informatie van opdrachtgever heeft ontvangen.
4.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de La Louz ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
4.3. Indien afspraken zijn gemaakt over het door opdrachtgever ter beschikking stellen van materialen, benodigdheden of faciliteiten ten behoeve van de overeenkomst, dan zal opdrachtgever deze tijdig en volgens afspraak ter beschikking stellen.
4.4. De uit vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie, materialen, benodigdheden of faciliteiten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 1. Verplichtingen Studio Zyn
5.1. Studio Zyn zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht nemen en handelen in overeenstemming met de op haar rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de voor haar eventueel geldende professionele standaard.
5.2. De overeenkomst behelst altijd een inspanningsverplichting van Studio Zyn, geen resultaatsverplichting. Dat betekent dat Studio Zyn zich binnen het kader van de overeenkomst in zal spannen om een beoogd resultaat te behalen, maar dat Studio Zyn nooit enig resultaat garandeert en ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het uitblijven van het beoogde resultaat.

 1. Doorverwijzing
6.1. Het kan voorkomen dat voor of na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat van Studio Zyn deskundigheid wordt gevraagd waarover Studio Zyn niet beschikt. In dergelijke gevallen zal Studio Zyn de opdrachtgever hierop attenderen en, indien nodig en (na overleg) gewenst, doorverwijzen naar een derde.
6.2. Hoewel Studio Zyn zorg betracht bij het doorverwijzen van een opdrachtgever naar een derde, dient opdrachtgever altijd een nieuwe overeenkomst aan te gaan met een derde en is Studio Zyn nooit verantwoordelijk of aansprakelijk voor het handelen van een derde.

 1. Geheimhouding
7.1. Studio Zyn vraagt altijd eerst toestemming aan de opdrachtgever voordat zij vertrouwelijke informatie aan derden verstrekt.
7.2. Studio Zyn is verplicht tot geheimhouding van informatie die valt onder het beroepsgeheim en van informatie die door opdrachtgever schriftelijk als vertrouwelijk wordt aangemerkt.

 1. Auteursrechten en Intellectuele eigendom
8.1. Studio Zyn behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt bij de uitvoering van een overeenkomst, voor zover deze uit de wet voortvloeien. Dat betekent onder meer dat alle ideeën en innovaties ontstaan gedurende de uitvoering van een overeenkomst toebehoren aan Studio Zyn
8.2. Alle methodieken, ideeën en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Studio Zyn gedurende de overeenkomst zijn en blijven eigendom van Studio Zyn. Ook het cursusmateriaal dat eventueel door Studio Zyn in het kader van de overeenkomst aan de opdrachtgever wordt verstrekt is en blijft eigendom van Studio Zyn. Tenzij schriftelijk anders bepaald, is het niet toegestaan door Studio Zyn beschikbare informatie te gebruiken anders dan voor het door Studio Zyn aangegeven eigen gebruik. Studio Zyn verstrekt – impliciet of anderszins – geen licenties voor het gebruik van haar intellectueel eigendom tenzij expliciet schriftelijk overeengekomen.

 1. Honorarium, kosten, tarieven
9.1. Het honorarium van Studio Zyn is nooit afhankelijk van de uitvoering van de overeenkomst.
9.2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst – doch voordat de overeenkomst geheel is uitgevoerd – tarieven en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Studio Zyn gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en La Louz hierover andere afspraken hebben gemaakt.
9.3. Het honorarium van Studio Zyn is inclusief kosten gemaakt ten behoeve van de overeenkomst, waaronder begrepen materialen en zaalhuur, en inclusief kosten voor inschakeling van derden, tenzij anders overeengekomen.
9.4. Indien is overeengekomen dat bepaalde kosten apart gedeclareerd worden aan de opdrachtgever, dan zal Studio Zyn een specificatie van deze bepaalde kosten bijhouden en op verzoek van de opdrachtgever overleggen.
9.5. Indien is overeengekomen dat Studio Zyn een uurtarief in rekening brengt, dan is Studio Zyn verplicht een overzicht van de te declareren uren bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever over te leggen. Het eventueel geldende uurtarief wordt vastgesteld in de overeenkomst, waarin ook wordt vastgelegd voor welke werkzaamheden het uurtarief zal gelden.

 1. Betaling
10.1. Studio Zyn behoudt zich het recht voor om facturen per e-mail te versturen.
10.2. Betaling van de facturen van Studio Zyn wordt altijd verricht zoals bepaald op de desbetreffende factuur. Eventuele klachten van opdrachtgever schorten de betalingsverplichting nooit op. Verrekening door opdrachtgever is niet toegestaan.
10.3. Alle facturen van Studio Zyn dienen binnen 14 dagen na de op de factuur vermelde factuurdatum te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit is een fatale betalingstermijn.
10.4. Wanneer de opdrachtgever een factuur niet binnen de in artikel 10.3. genoemde fatale termijn heeft voldaan zal Studio Zyn éénmaal een aanmaning sturen. Studio Zyn brengt na het verstrijken van de betalingstermijn wettelijke (handels)rente in rekening. Wanneer de opdrachtgever de desbetreffende factuur niet binnen de gegeven aanmaningstermijn heeft voldaan, dan staat het Studio Zyn vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen en/of tot dagvaarding over te gaan.
10.5. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, die Studio Zyn maakt vanwege het niet nakomen van de overeenkomst door opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever en zijn direct opeisbaar.

 1. Opzegging en annulering
11.1. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming en bevestiging door Studio Zyn. Studio Zyn behoudt zich het recht voor om dan de overeengekomen volledige vergoeding in rekening te brengen. De reeds door Studio Zyn redelijkerwijs gemaakte kosten met het oog op de uitvoering van de overeenkomst (waaronder betaling van reeds betrokken derden, zaalhuur, reiskosten en dergelijke) zijn, ook bij tussentijdse opzegging, ten alle tijden door opdrachtgever verschuldigd.
12. Aansprakelijkheid
12.1. Studio Zyn zal naar beste kunnen uitvoering geven aan de overeenkomst en daarbij de (professionele) zorgvuldigheid in acht nemen die redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Studio Zyn is niet aansprakelijk voor:
 • enige schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door opdrachtgever;
 • indirecte schade (zoals (maar niet beperkt tot) bijvoorbeeld gemiste omzet en/of gevolgschade).
12.2. Eventuele aansprakelijkheid van Studio Zyn voor schade van de opdrachtgever is beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht, althans tot het bedrag dat in de desbetreffende situatie onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Studio Zyn wordt uitgekeerd, tenzij er aan de zijde van Studio Zyn sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid. Dat betekent dat Studio Zyn, behalve als er sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van haar zijde, nooit meer schade zal vergoeden dan het factuurbedrag dat met de desbetreffende overeenkomst is gemoeid.
12.3. Studio Zyn staat volledig in voor de door haar gegeven informatie, adviezen en diensten, maar is niet aansprakelijk voor de wijze waarop haar informatie, adviezen en diensten door opdrachtgever worden toegepast.

 1. Overmacht
13.1. Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van Studio Zyn zoals staking, personeelsproblemen, vervoersproblemen, weersomstandigheden met inbegrip van wanprestatie door leveranciers en derden.
13.2. In geval van overmacht zal Studio Zyn dat direct aan de opdrachtgever melden. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de overeenkomst schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting de reeds door Studio Zyn redelijkerwijs gemaakte kosten met het oog op de uitvoering van de overeenkomst (waaronder betaling van reeds betrokken derden, zaalhuur, reiskosten en dergelijke) te vergoeden.

 1. Vervaltermijn
14.1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Studio Zyn in ieder geval 1 (één) jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.
 1. Toepasselijk recht en geschillen
15.1. Op alle overeenkomsten tussen Studio Zyn en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
15.2. Geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden of enige overeenkomst tussen Studio Zyn en een opdrachtgever (en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit) zullen aan de bevoegde rechter in Utrecht worden voorgelegd.

 1. Wijzigingen
Studio Zyn behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar algemene voorwaarden. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de desbetreffende overeenkomst.
KvK nr 71829202 BTWnr 176869347B01